Gedragscode

Binnen Dance Connects willen we dat iedereen zich welkom voelt en met plezier op zijn/haar/hun eigen niveau mee kan doen. We vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte heeft om zich bij ons te ontwikkelen, ongeacht leeftijd, gender, identiteit en/of expressie, seksuele geaardheid, sociale positie, financiële situatie, culturele achtergrond, fysieke of psychische beperking. Wij streven ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we Dance Connects.

Vanuit de identiteit en normen en waarden van Dance Connects hebben we de volgende gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staan regels die we in de praktijk naleven en die we met anderen delen. Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is.

Omdat de gedragscode voor iedereen binnen Dance Connects van belang is, levert iedereen een bijdrage aan de instandhouding van deze code. Dit document is bedoeld voor deelnemers, het bestuur, medewerkers, vrijwilligers en iedereen buiten Dance Connects die wil weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hen verwachten.

De gedragscode maakt integraal onderdeel uit van alle samenwerkings-, stage- en vrijwilligersovereenkomsten. Dat betekent dat alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die werkzaam zijn bij Dance Connects zich verbinden aan deze gedragscode.

Tevens is deze gedragscode onderdeel van de deelnemersovereenkomst die wordt afgesloten zodra een reservering wordt gemaakt voor een van de activiteiten van Dance Connects. Ook de deelnemer verbindt zich op deze manier met de gedragscode.

Gedragsregels

1. Bij Dance Connects gaan we respectvol met elkaar om. We respecteren elkaar, ongeacht leeftijd, gender, identiteit en/of expressie, seksuele geaardheid, sociale positie, financiële situatie, culturele achtergrond, fysieke of psychische beperking.

2. We accepteren ieders rol en verantwoordelijkheid en handelen daarnaar.

3. We hebben oog voor ieders talent en ontwikkelingskansen en moedigen elkaar aan met complimenten en positieve, opbouwende feedback.

4. We waarderen de inzet van alle betrokkenen van Dance Connects die alle activiteiten mogelijk maken.

5. We accepteren geen discriminatie in woord of daad.

6. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.

7. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.

8. Binnen Dance Connects is overmatig gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan.

9. We raken elkaar alleen aan met wederzijds goedvinden. We komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn/haar/hun wil aan. Seksuele intimidatie in woorden of fysieke uitingen accepteren wij niet. Indien de betrokkene terug wil komen op zijn/haar/hun eerder gegeven toestemming m.b.t aanraking is daar ruimte voor en wordt daarnaar geluisterd. Indien gewenst kan hij/zij/hun terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.

10. We houden ons aan de geldende regels in de ruimtes waar we gebruik van maken.

11. Samen houden we onze locaties netjes. Iedereen ruimt zijn/haar/hun eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette omgeving.

12. We komen onmiddellijk zelf in actie wanneer we zien dat er een situatie ontstaat of kan ontstaan die gevaar met zich meebrengt voor een ander.

13. Iedereen binnen Dance Connects is aanspreekbaar op zijn/haar/hun gedrag. Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van deze gedragsregels kunnen deze leiden tot maatregelen die in verhouding staan tot de overtreding die is gemaakt.

14. Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne sfeer bij Dance Connects. Daarom spreken we elkaar aan op het niet naleven van de gedragsregels.

15. We vragen deelnemers, medewerkers en vrijwilligers hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode of andere onregelmatigheden aan ons te melden. Je kunt bij iedereen van Dance Connects terecht.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er speciaal voor als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als last hebt van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wilt praten met iemand die niet direct betrokken is.

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zal waar mogelijk advies geven en soms ook doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie. De vertrouwenspersoon verzamelt informatie die nodig is om de situatie goed te begrijpen en tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon denkt met je mee; biedt begeleiding en ondersteuning bij eventuele vervolgstappen. De melder bepaalt altijd zelf wat de al dan niet te nemen stappen zijn.

Bereikbaarheid

De vertrouwenspersoon is bereikbaar per mail of via het telefoonnummer 06-16148484.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon zal gevoelige informatie over jou nooit met anderen delen, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De vertrouwenspersoon doet jaarlijks geanonimiseerd verslag van meldingen die worden gedaan.

Kosten

De kosten van de vertrouwenspersoon komen voor rekening van Stichting Dance Connects.